Select a language:

Accounting Fees & Services

Environmental Health Cost Recovery Proposal

In accordance with County policy, a fee study was completed in order to calculate and adjust the fees to a level necessary to support programs and services for the upcoming fiscal years. The proposed fees are based on time spent related to inspection, oversight, follow-up and other regulatory related activities for each group of facilities.

The County of Orange Environmental Health Division will present the cost recovery proposal to the Board of Supervisors on June 4, 2024. If approved, the fees will become effective July 1, 2024. The list of proposed fees can be found below.

If you have any questions, comments or need translation support for the proposed fees, please email us at ehealth@ochca.com or call us at (714) 433-6000.

 

Propuesta de recuperación de costos de salud ambiental

De acuerdo con la política del Condado de Orange, se completó un estudio de tarifas con el fin de calcular y ajustar las tarifas a un nivel necesario para apoyar los programas y servicios para los próximos años fiscales. Los honorarios propuestos se basan en el tiempo dedicado a la inspección, supervisión, seguimiento y otras actividades relacionadas con la reglamentación para cada grupo de instalaciones.

La División de Salud Ambiental del Condado de Orange presentará la propuesta de recuperación de costos a la Junta de Supervisores el 4 de junio de 2024. Si se aprueba, las tarifas entrarán en vigor el 1 de julio de 2024. La lista de tarifas propuestas se puede encontrar aquí.

Si tiene alguna pregunta, comentario o necesita soporte de traducción para las tarifas propuestas, envíenos un correo electrónico a ehealth@ochca.com o llámenos al (714) 433-6000.

 

Đề Nghị Thâu Hồi Phí Tổn Sức Khỏe Môi Trường


Theo đúng qui định của chính sách Quận Cam, một sự nghiên cứu lệ phí được hoàn tất để tính toán và điều chỉnh những lệ phí ở mức độ cần thiết để yểm trợ những chương trình và dịch vụ cho tài khóa những năm sắp tới. Những lệ phí đề nghị được dựa trên thời gian sử dụng liên quan đến việc kiểm tra, giám sát, theo dõi và những luật lệ liên quan đến những hoạt động cho cơ sở của mỗi nhóm. 

Phân Vụ Sức Khỏe Môi Trường Quận Cam sẽ trình bày đề nghị phí tổn thâu hồi lên Hội Đồng Giám Sát vào ngày 4 Tháng Sáu, 2024. Nếu được chấp thuận, những lệ phí sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Bảy, 2024. Danh sách đề nghị các lệ phí có thể tìm thấy ở đây 

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc, ý kiến hay cần yểm trợ phiên dịch về lệ phí đề nghị, xin gởi điện thư cho chúng tôi tại ehealth@ochca.com hay gọi chúng tôi ở số (714) 433-6000. 

 

مقترح استرداد تكاليف الصحة البيئية


وفقًا لسياسة مقاطعة أورانج، تم الانتهاء من دراسة الرسوم من أجل حساب الرسوم وتعديلها إلى المستوى اللازم لدعم البرامج والخدمات للسنوات المالية القادمة. وتعتمد الرسوم المقترحة على الوقت المستغرق فيما يتعلق بالتفتيش، والرقابة، والمتابعة، والأنشطة التنظيمية الأخرى ذات الصلة لكل مجموعة من المرافق.  

 

سيقدم قسم الصحة البيئية في مقاطعة أورانج مقترح استرداد التكاليف إلى مجلس المشرفين في 4 يونيو 2024.وفي حالة الموافقة عليها، ستصبح الرسوم سارية اعتبارًا من 1 يوليو 2024. يمكن العثور على قائمة الرسوم المقترحة هنا

 

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات، أو كنت بحاجة إلى دعم ترجمة للرسوم المقترحة، يُرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على ehealth@ochca.com أو الاتصال بنا على رقم (714) 433-6000.

环境卫生成本回收提案(Environmental Health Cost Recovery Proposal)


根据橙县政策,完成了一项费用研究,以计算和调整费用,用作支持未来财政年度的计划和服务所需的水平。拟议费用是根据每组设施的检查、监督、后续行动和其他监管相关活动所花费的时间计算。

 

橙县环境卫生部(Environmental Health Division)将于 2024 年 6 月 4 日向监事会(Board of Supervisors)提交成本回收提案。如获批准,这些费用将于 2024 年 7 月 1 日生效。拟议费用清单可在此查看。 

 

如果您对拟议费用有任何疑问、意见或需要翻译支持,请发送电子邮件至 ehealth@ochca.com  或致电(714433-6000

 

環境衛生成本回收提案(Environmental Health Cost Recovery Proposal


根據橙縣政策,完成了一項費用研究,以計算和調整費用,用作支持未來財政年度的計劃和服務所需的水平。擬議費用是根據每組設施的檢查、監督、後續行動和其他監管相關活動所花費的時間計算。

 

橙縣環境衛生部Environmental Health Division將於 2024 年 6 月 4 日向監事會Board of Supervisors提交成本回收提案。如獲批准,這些費用將於 2024 7 1 日生效。擬議費用清單可在此查看

 

如果您對擬議費用有任何疑問、意見或需要翻譯支援,請發送電子郵件至 ehealth@ochca.com 或致電 (714) 433-6000

پیشنهاد بازیابی هزینه بهداشت محیط


پیرو خط مشی اورنج کانتی، یک مطالعه قیمت برای محاسبه و تنظیم قیمت‌ها به سطح لازم برای حمایت از برنامه‌ها و خدمات برای سال‌های مالی پیش رو انجام شد. قیمت‌های پیشنهادی بر اساس زمان صرف شده مربوط به بازرسی، وارسی، پیگیری و دیگر فعالیت‌های مربوط به رگلاتوری برای هر گروه از تاسیسات می‌باشد.

 

 بخش بهداشت محیط اورنج کانتی پینشهاد بازیابی هزینه‌ها را در 4 ژوئن 2024 ارائه می‌دهد. در صورت تصویب، قیمت‌ها از 1 جولای 2024 اعمال خواهند شد. فهرست هزینه‌های پیشنهادی را می‌توانید در اینجا بیابید

 

 در صورت داشتن هر گونه سوال، نظر یا نیاز به حمایت ترجمه برای قیمت‌های پیشنهادی، لطفا با ما از طریق ایمیل ehealth@ochca.com ایمیل بزنید یا با شماره (714) 433-6000 تماس بگیرید. 

환경 보건 비용 회수안


오렌지 카운티 정책에 따라, 다가오는 회계연도의 프로그램과 서비스를 지원하는 데 필요한 수준으로 수수료를 계산하고 조정하기 위한 수수료 조사가 완료되었습니다. 제안된 수수료는 각 시설 그룹에 대한 실사, 감독, 후속 조치 및 기타 규제 관련 활동에 소요되는 시간을 기준으로 합니다

 

오렌지 카운티 환경 보건과는 2024 6 4일에 감독위원회에 비용 회수안을 제출할 예정입니다. 승인되면, 해당 수수료는 2024 7 1일에 발효됩니다. 제안된 수수료 목록은 여기에서 확인할 수 있습니다 

 

제안된 수수료에 대해 궁금한 점 또는 의견이 있거나 번역 지원이 필요한 경우 이메일(ehealth@ochca.com) 또는 전화((714) 433-6000)로 문의하십시오

Downloadable Notices In Other Languages: Arabic | Chinese (Simplified | Traditional) | Farsi | Korean


List of Proposed Fees
Document
Fee Schedule - Food, Pool, and Special Services
Document
Fee Schedule - Hazardous Materials Management
Document
Fee Schedule - Solid Waste
Document
Fee Schedule - Water Quality

The Orange County Board of Supervisors recently approved a plan to provide fee relief to Orange County restaurants as part of the settlement of lawsuit. Under this plan, Orange County restaurants that were invoiced for inspection fees by the Environmental Health Division of the Orange County Health Care Agency (HCA) between March 17, 2020 and June 15, 2021 (the “Settlement Period”) will receive a credit or fee refund based on the amount of fees that were invoiced to the restaurant during this period. The fee credits or refunds will be distributed as follows:

  1. If a restaurant has an outstanding balance of fees owed, then the restaurant will receive a credit against its outstanding balance.
  2. If a restaurant is currently operating and has no outstanding balance of unpaid fees, then a credit will be issued against their 2023/2024 anniversary fee invoice.
  3. If a restaurant is no longer operating and has no outstanding fee invoices, then a refund will be issued.

 

Paying for your Health Permit

Orange County Environmental Health provides several ways to pay your annual health permit fee. You may pay online, by mail, or in person. Please verify the information on your invoice is accurate prior to paying your bill. If the information reflected is not current, please contact us at (714) 433-6000..

ATTENTION:  Orange County Environmental Health does not take payments over the phone. If you receive a call to make a payment related to your health permit over the phone, do not pay, and contact our office immediately. 

Pay Online

You may pay for your health permit here with your credit card (Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club, or JCB). Have your account ID and invoice number ready. If you have numerous invoices, you may pay them all at once. Each invoice must be paid in full. Be sure to keep your receipt for your records.

Pay by Mail

Send your check payable to County of Orange, along with the lower portion of your invoice to:

Orange County Environmental Health
PO Box 25400
Santa Ana, CA 92799
Write your invoice number on your check. Please do not send cash.

Pay in Person

You may pay in person at Orange County Environmental Health located at 1241 E. Dyer Rd., Suite 120, Santa Ana, CA 92705 8 a.m. to 4 p.m. Monday through Friday. Cash, check, credit card, and money order are acceptable forms of payment. Please bring your invoice with you.

 


The Environmental Health Division conducts inspections and issues permits to local businesses. Fees offset the costs of regulatory activities provided by Environmental Health.

The Orange County Auditor-Controller accounting section is responsible for billing and collecting health service fees and for preparing and issuing health permits for Environmental Health.

Penalties for Unpaid Invoices

Invoices dated between March 1, 2020 and February 28, 2023 were deferred (i.e., postponed) if they were not paid during the COVID-19 pandemic. The Orange County Board of Supervisors terminated the Local Health Emergency on February 28, 2023, and all deferred invoices became due 45 days after all Public Health Orders were lifted. A reminder notice of outstanding balances was sent out on April 1, 2023. All outstanding balances were due on June 2, 2023. Any invoice that remains not paid after June 2, 2023 is subject to a 25% penalty.

Fee Schedules

About downloading files

Fee SchedulesClick icon to view
Fee schedule for food establishments (restaurants, markets, bars, Cottage Food) including plan check and remodel; public swimming pools, and hotel/motels
Document
Fee schedule for water quality programs
Document
Fee schedule for hazardous waste, underground storage tanks, medical waste, body art and site cleanup
Document
Fee schedule for solid waste
Document

Contact Us

If you have any questions or concerns, you may call us at (714) 433-6000 or email us at ehealth@ochca.com. If you have questions specifically regarding your invoice, you may also call our billing department at (714) 433-6417.