Select a language:
Press Release

Recruitment Extended for the CalOptima Health Board of Directors

(Santa Ana, CA) — The OC Health Care Agency (HCA) is pleased to announce that recruitment is extended for one seat on the CalOptima Health Board of Directors.

A County-organized health system, CalOptima Health serves more than 940,000 low-income children, adults, seniors and persons with disabilities. CalOptima Health was formed in 1995 in response to a health care system that was struggling to meet the needs of vulnerable Orange County residents. Today, CalOptima Health has grown to be the second largest health insurer in Orange County, but stayed true to its mission of providing members with access to quality health care services.

The HCA is seeking applicants who represent the diverse backgrounds, interests and demographics of Orange County residents and have the experience and expertise to operate a public health care system.

To apply for a seat on the CalOptima Health Board of Directors, please complete an application. Applications can be found on the HCA’s website at ochealthinfo.com/caloptima. Applications will be accepted on a continuous basis until a sufficient number are received.  

Please send a completed application and resume to:
OC Health Care Agency, Attention: Mindy Winterswyk
405 W. 5th St., Ste. 720
Santa Ana, CA 92701
Please note all applications are public records.

The selected applicant will serve the remaining term for the vacated seat beginning upon appointment by the Orange County Board of Supervisors. CalOptima Health Board meetings are typically held on the first Thursday of each month at 2 p.m. at CalOptima Health, located at 505 City Parkway W. in the City of Orange.

Applications are being accepted for one seat on the CalOptima Health Board of Directors:

  1. A current CalOptima Health member or a family member of a current CalOptima Health Member.

For additional information, please contact Mindy Winterswyk at (714) 834-5052 or via email at mwinterswyk@ochca.com.

###

Se extiende el periodo de reclutamiento para
la Junta Directiva de CalOptima Health

(Santa Ana, CA) — La Agencia del Cuidado de la Salud (HCA) del Condado de Orange se complace en anunciar que el periodo de reclutamiento para la Junta Directiva de CalOptima Health ya está abierto. CalOptima Health es un sistema de salud organizado por el condado que atiende a más de 940,000 niños, adultos, personas de la tercera edad y personas con discapacidades de bajos ingresos. CalOptima Health se formó en 1995 en respuesta a un sistema de atención médica que estaba luchando para satisfacer las necesidades de los residentes vulnerables del Condado de Orange. En la actualidad, CalOptima Health ha crecido hasta convertirse en la segunda compañía de seguros de salud más grande del Condado de Orange, pero se mantuvo fiel a su misión de proporcionar a los miembros acceso a servicios de salud de calidad.
 
La HCA está buscando candidatos que representen los diversos orígenes, intereses y demografía de los residentes del Condado de Orange y que tengan la experiencia y los conocimientos necesarios para operar un sistema de salud pública.
 
Para solicitar un puesto en la Junta Directiva de CalOptima Health, complete una solicitud. Las solicitudes se pueden encontrar en el sitio web de la HCA en ochealthinfo.com/caloptima. Se aceptarán solicitudes de manera continua hasta que se haya recibido una cantidad suficiente.
 
Por favor, envíe una solicitud y su currículum completos a:  
Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange (OC Health Care Agency)
Atención: Mindy Winterswyk
405 W. 5th St., Ste. 720
Santa Ana, CA 92701  
Tenga en cuenta que todas las solicitudes son registros públicos.
 
El solicitante seleccionado servirá durante el período restante para el puesto vacante a partir del nombramiento por parte de la Junta de Supervisores del Condado de Orange. Las reuniones de la Junta de CalOptima Health generalmente tienen lugar el primer jueves de cada mes a las 2 p.m. en CalOptima Health, ubicado en 505 City Parkway W. en la Ciudad de Orange.  

Se están aceptando solicitudes para un puesto en la Junta Directiva de CalOptima Health:  

1.  Un miembro actual de CalOptima Health o un familiar de un miembro actual de CalOptima Health.
  
Para obtener información adicional, comuníquese con Mindy Winterswyk al (714) 834-5052 o por correo electrónico a mwinterswyk@ochca.com

###

Cơ Quan Bảo Hiểm Y Tế Công Cộng CalOptima Hiện Nay Bắt Đầu Tuyển Mộ các Thành Viên cho Hội Đồng Quản Trị

(Santa Ana, CA) - Cơ Quan Đặc Trách Y Tế Công Cộng Quận Cam (HCA) hân hạnh thông báo hiện nay đang bắt đầu tuyển mộ các Thành Viên cho Hội Đồng Quản Trị CalOptima. Một Cơ Quan Bảo Hiểm Y Tế Công Cộng do Quận tổ chức, CalOptima phục vụ hơn 940,000 thành phần lợi tức thấp bao gồm trẻ em, người lớn, cao niên và những người khuyết tật. Cơ Quan CalOptima được thành lập năm 1995 để đáp ứng với một hệ thống chăm sóc sức khỏe đã phải đấu tranh một cách gian nan thỏa mãn nhu cầu của những cư dân dễ bị tỗn thương của Quận Cam. Ngày hôm nay, CalOptima đã tăng trưởng để trở thành Cơ Quan Bảo Hiểm lớn thứ nhì tại Quận Cam, nhưng vẫn duy trì theo đúng sứ mệnh là cung cấp cho các thành viên một sự tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy phẩm chất.

Cơ Quan HCA hiện đang tìm kiếm những ứng viên đại diện cho những tầng lớp, quyền lợi, khu vực nhân khẩu học khác biệt của cư dân Quận Cam và có kinh nghiệm và khả năng chuyên môn để điều hành hệ thống bảo hiểm y tế công cộng.

Để nộp đơn xin làm thành viên trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima, xin vui lòng hoàn tất đơn xin. Đơn xin có thể tìm thấy trên mạng của HCA tại ochealthinfo.com/caloptima. Các đơn xin sẽ được chấp nhận trên căn bản liên tục cho đến khi số lượng đơn xin được coi là đầy đủ.

Xin gởi đơn hoàn tất và bản tóm tắt kê khai lý lịch đến:

OC Health Care Agency, Attention: Mindy Winterswyk
405 W. 5th St., Ste. 720
Santa Ana, CA 92701

Xin lưu ý tất cả đơn nạp đều được coi là hồ sơ công cộng .

Những ứng viên được chọn lựa sẽ phục vụ nhiệm kỳ còn lại của những vị trí đang khiếm khuyết bắt đầu kể từ khi được Hội Đồng Giám Sát Quận Orange tuyển chọn. Những cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị CalOptima cơ bản được thực hiện vào mỗi Thứ Năm đầu tháng vào lúc 2 giờ chiều tại Trụ Sở chính của Cơ Quan CalOptima, tọa lạc tại 505 City Parkway W. thuộc Thành Phố Orange.

Các đơn xin được chấp nhận chỉ cho một vị trí thành viên trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima:

1.) Một người là Thành Viên của Cơ Quan Bảo Hiểm Y Tế Công Cộng CalOptima hoặc là Gia Đình của một Thành Viên của Cơ Quan Bảo Hiểm Y Tế Công Cộng CalOptima.

Muốn biết thêm thông tin, xin liên lạc với Mindy Winterswyk tại (714) 834-5052 hay gửi email đến mwinterswyk@ochca.com.

###

Press Release in: Arabic | Chinese | Farsi | Korean